Názov projektu:

Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o

Hlavný ciel′ projektu

Ciel’om projektu je prispiet‘ k zvýšeniu produkcie, kvality existujúcich závlahových systémov a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o. investovaním do inovatívnej technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu.

Cieľe projektu

  •  znížit‘ prevádzkové náklady za spotrebu vody modernizáciou závlahových systémov
  • zvýšit‘ produkciu vypestovanej zeleniny
  • zvýšit‘ kvantitu a kvalitu vypestovanej zeleniny
  • znížit‘ environmentálnu zát’až na životné prostredie
Ciele a činnosti projektu prispievajú k zvýšeniu celkovej výkonnosti a udržatel’nosti pol’nohospodárskeho podniku a nadväzujú na opatrenia fokusovej oblasti – prioritnej:
  • 2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých pol’nohospodárskych podnikov a ul’ahčenie reštrukturalizácie a modernizácie pol’nohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a pol’nohospodárskej diverzifikácie a k fokusovej oblasti – sekundárnej
  • 5A – Zvýšenie efektívnosti využívania vody v pol’nohospodárstve
Ciele, zameranie a činnosti projektu, ako aj spoločnosti sú v súlade s Opatrením 4.1., nakol’ko prispievajú k napĺňaniu jeho prierezových ciel’ov, hlavne prispievajú k zvýšeniu efektívnosti využívania vody v pol’nohospodárstve a k zvýšeniu energetickej efektívnosti a úspory energie v pódohospodárstve.

Výzva na predkladanie ponúk.

Sklad pre celoročné skladovanie produkcie zeleniny spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o.