Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby

VITA – ZEL & company, spol. s r.o.,  na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

NÁZOV A OPIS

Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby

Cieľom projektu je investícia do poľnohospodárskeho podniku s oblasťou zamerania na špeciálnu rastlinnú výrobu, zlepšenie konkurencieschopnosti podniku, modernizácia a zefektívnenie procesov produkcie

Miesto realizácie projektu: SR, okres Komárno, obec Marcelová

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy:  6/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Fokusová oblasť prioritná:  2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov